Integroitu digitaalinen kauppa ja muut teknologiat vuonna 2025

IDT

Integroidulla digitaalisella kaupalla (Integrated Digital Trade, IDT) tarkoitetaan saumatonta tavaroiden, palvelujen ja tietojen vaihtoa yritysten välillä digitaalisten alustojen ja teknologioiden avulla. IDT käsittää B2B-kaupan eri osa-alueet, ja siihen kuuluvat verkkokaupat, digitaalinen toimitusketjun hallinta, sähköiset maksut ja data-analytiikka, joiden avulla luodaan tehokkaampi ja verkottuneempi maailmanlaajuinen kauppajärjestelmä.

Hyödyntämällä digitaalisia työkaluja ja verkostoja, kuten Peppolia, yritykset voivat virtaviivaistaa toimintoja, tehostaa viestintää ja parantaa yleistä asiakaskokemusta, mikä viime kädessä edistää kasvua ja innovointia globaaleilla markkinoilla.

Tutustutaan Billentisin viimeisimmän verkkolaskutusta koskevan raportin tärkeimpiin päätelmiin ja tarkastellaan IDT:n kehitystä, sen keskeisiä ajureita ja uusien teknologioiden roolia digitaalisen kaupan tulevaisuuden muotoutumisessa.

Markkinoiden kehitys ja ajurit

Integroidun digitaalisen kaupan käyttöönottoon vaikuttavat useat keskeiset tekijät:

 1. Tehokkuus ja kustannussäästöt: Automatisointi vähentää manuaalisia toimenpiteitä, minimoi virheet ja lyhentää käsittelyaikaa, mikä johtaa merkittäviin kustannussäästöihin.
 2. Säädösten noudattaminen: Yhä tiukemmat sääntelyvaatimukset edellyttävät digitaalisia ratkaisuja, joilla varmistetaan vero- ja raportointivelvoitteiden noudattaminen.
 3. Teknologinen kehitys: Tekoälyn (AI), lohkoketjujen ja esineiden internetin (IoT) kaltaiset kehittyvät teknologiat tarjoavat uusia mahdollisuuksia parantaa transaktioiden tarkkuutta ja turvallisuutta.
 4. Maailmankaupan dynamiikka: Yritystoiminnan globalisoituminen edellyttää tehokkaampia ja läpinäkyvämpiä rajatylittäviä transaktioprosesseja.

Laskurahoituksen ja toimitusketjun rahoituksen rooli IDT:ssä

Laskurahoitus ja toimitusketjurahoitus ovat IDT:n kriittisiä osia, jotka tarjoavat yrityksille joustavia rahoitusvaihtoehtoja ja parantavat kassavirran hallintaa. Keskeisiä elementtejä ovat mm:

 • Saamiset ja laskujen diskonttaus: Yritykset voivat myydä maksamattomia laskujaan rahoituslaitoksille alennuksella ja saada välitöntä kassavirtaa, mikä parantaa maksuvalmiutta ja taloudellista vakautta.
 • Saatavien factoring: Factoring: Samanlainen kuin laskujen diskonttaus, factoring tarkoittaa laskujen myyntiä kolmannelle osapuolelle, joka perii asiakkaan maksut.
 • Varhaiset maksut ja dynaaminen diskonttaus: Yritykset tarjoavat ostajilleen alennuksia ennakkomaksuista, mikä kannustaa nopeampiin maksuihin ja parantaa kassavirtaa.
 • Velat rahoitus: Toimittajat saavat rahoituslaitoksilta ennakkomaksuja laskuistaan ostajan luottokelpoisuuden perusteella.

Maksuviivästysten voittaminen: maksuratkaisut ja sähköinen laskutus

Myöhästyneet maksut ovat jo pitkään olleet haasteena yritysten välisissä (B2B) ja yritysten ja hallitusten välisissä (B2G) liiketoimissa. Sähköinen laskutus ja uudet maksuratkaisut torjuvat tätä ongelmaa seuraavasti:

 • Sääntelyaloitteet: Hallitukset panevat täytäntöön säännöksiä, jotka velvoittavat maksamaan maksut ajallaan ja määräävät seuraamuksia maksuviivästyksistä.
 • Automatisoitu maksujen käsittely: Sähköiset laskutusjärjestelmät voivat integroitua maksualustojen kanssa laskujen hyväksymis- ja maksuprosessien automatisoimiseksi, mikä vähentää viiveitä.
 • Reaaliaikaiset maksuratkaisut: Teknologiat, kuten pikamaksut ja lohkoketjupohjaiset maksutapahtumat, mahdollistavat reaaliaikaisen maksamisen ja varmistavat, että maksut suoritetaan nopeasti.

Sähköisen laskutuksen uudet teknologiat

Tekoälyn ja lohkoketjun vaikutus

Kehittyvät teknologiat, kuten tekoäly ja lohkoketju, muuttavat sähköistä laskutusta ja digitaalista kauppaa. Nämä teknologiat tarjoavat useita etuja:

 • Tekoäly: Tekoäly: Tekoäly voi automatisoida laskutietojen poiminnan ja validoinnin, havaita poikkeamat ja varmistaa, että lakisääteisiä vaatimuksia noudatetaan. Tekoälypohjainen analytiikka voi myös tarjota tietoa maksusuuntauksista ja taloudellisesta suorituskyvystä.
 • Lohkoketju: Lohkoketjuteknologia tarjoaa turvallisen ja muuttumattoman pääkirjan tapahtumien kirjaamista varten, mikä takaa laskutietojen aitouden ja eheyden. Tämä lisää läpinäkyvyyttä ja luottamusta digitaalisiin kauppaprosesseihin.

Käytännön sovellukset ja hyödyt

 • Tekoäly sähköisessä laskutuksessa: Yritykset käyttävät tekoälyä virtaviivaistamaan laskutusprosesseja, vähentämään manuaalisia virheitä ja parantamaan vaatimustenmukaisuutta. Tekoälyllä varustetut järjestelmät voivat esimerkiksi sovittaa laskut automaattisesti yhteen ostotilausten ja toimituskuittien kanssa, mikä varmistaa tarkkuuden ja nopeuttaa maksusykliä.
 • Lohkoketju digitaalista kauppaa varten: Lohkoketjua voidaan käyttää väärentämättömien tapahtumatietojen luomiseen, jotka veroviranomaiset voivat helposti tarkastaa. Tämä teknologia helpottaa myös reaaliaikaisia rajatylittäviä liiketoimia, mikä vähentää kansainvälisen kaupan aikaa ja kustannuksia.

Kaksi esimerkkiä

 • Yritys A: Monikansallinen yritys otti käyttöön tekoälypohjaisen verkkolaskutusjärjestelmän automatisoidakseen laskutusprosessinsa. Järjestelmä vähensi manuaalisia tietojen syöttövirheitä 90 prosenttia ja laskujen käsittelyaikaa 50 prosenttia.
 • Yritys B: Logistiikkayhtiö otti käyttöön lohkoketjuteknologian lähetysten seurantaan ja todentamiseen. Tämä käyttöönotto paransi toimitusketjun läpinäkyvyyttä ja vähensi petosten ja väärennösten riskiä.

Sähköisen laskutuksen ja digitaalisen kaupan markkinaennusteet 2024-2028.

Sähköisen laskutuksen ja digitaalisen kaupankäynnin markkinat kasvavat merkittävästi tulevina vuosina. Billentisin raportin keskeisiä ennusteita ovat mm. seuraavat:

 • Sähköisten laskujen määrän kasvu: Sähköisten laskujen määrän odotetaan kasvavan räjähdysmäisesti, mikä johtuu sääntelymääräyksistä ja digitaalisten kauppakäytäntöjen käyttöönotosta.
 • Markkina-arvon kasvu: $8,9 miljardista dollarista vuonna 2024 noin 23,7 miljardiin dollariin vuoteen 2028 mennessä.
 • Alueellinen hyväksyminen: Aasian, Oseanian ja Afrikan kaltaisten alueiden odotetaan kasvavan nopeasti sähköisen laskutuksen käyttöönotossa.

ESG:n rooli

Ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon liittyvät näkökohdat vaikuttavat yhä enemmän liiketoimintakäytäntöihin, myös digitaaliseen kauppaan. Yritykset ottavat käyttöön sähköistä laskutusta ja muita digitaalisia ratkaisuja:

 • Ympäristövaikutusten vähentäminen: Digitaaliset prosessit vähentävät paperin tarvetta, mikä edistää ympäristön kestävyyttä.
 • Sosiaalisen vastuun lisääminen: Läpinäkyvät ja tehokkaat transaktioprosessit luovat sidosryhmien luottamusta ja tukevat eettisiä liiketoimintakäytäntöjä.
 • Hallinnon vahvistaminen: Digitaaliset ratkaisut varmistavat sääntelyvaatimusten noudattamisen ja parantavat yleistä hallinnointia.

Digitaalisen kaupan ja uusien teknologioiden yhdistäminen muuttaa yritysten toimintatapoja ja tarjoaa merkittäviä hyötyjä tehokkuuden, sääntöjen noudattamisen ja avoimuuden kannalta. Sähköisen laskutuksen ja digitaalisen kaupan markkinat kasvavat edelleen, ja yritykset, jotka omaksuvat nämä edistysaskeleet, ovat hyvässä asemassa menestyäkseen digitaalisella aikakaudella.

Pysymällä ajan tasalla sääntelyn muutoksista, hyödyntämällä kehittyvää teknologiaa ja ottamalla käyttöön integroituja digitaalisia kauppakäytäntöjä yritykset voivat selviytyä nykyaikaisten markkinoiden monimutkaisuudesta, vähentää toimintakustannuksia ja parantaa kilpailuetua.

Lataa maailmanlaajuinen verkkolaskutusta ja verosäännösten noudattamista koskeva raportti, jos haluat lisätietoja IDT:stä ja sähköisen liiketoiminnan viestinnän suuntauksista.

Lataa Billentis-raportti