Integrert digital handel og andre teknologier vi bør følge med på i 2025

IDT

Integrert digital handel (IDT) refererer til konseptet sømløs utveksling av varer, tjenester og informasjon mellom selskaper gjennom digitale plattformer og teknologier. IDT omfatter ulike aspekter av B2B-handel, blant annet nettbaserte transaksjoner, digital styring av forsyningskjeden, elektroniske betalinger og dataanalyse, for å skape et mer effektivt og sammenkoblet globalt handelssystem.

Ved å utnytte digitale verktøy og nettverk som Peppol kan bedrifter effektivisere driften, forbedre kommunikasjonen og den generelle kundeopplevelsen, noe som til syvende og sist bidrar til vekst og innovasjon på det globale markedet.

Med utgangspunkt i de viktigste funnene i Billentis' siste rapport om e-fakturering skal vi se nærmere på utviklingen av IDT, de viktigste drivkreftene og den rollen ny teknologi spiller i utformingen av fremtidens digitale handel.

Markedsutvikling og drivkrefter

Innføringen av integrert digital handel drives av flere nøkkelfaktorer:

 1. Effektivitet og kostnadsbesparelser: Automatisering av transaksjoner og finansielle operasjoner reduserer manuelle inngrep, minimerer feil og reduserer behandlingstiden, noe som fører til betydelige kostnadsbesparelser.
 2. Overholdelse av lover og regler: Stadig strengere regulatoriske krav krever digitale løsninger for å sikre etterlevelse av skatte- og rapporteringsforpliktelser.
 3. Teknologiske fremskritt: Nye teknologier som kunstig intelligens (AI), blokkjeder og tingenes internett (IoT) gir nye muligheter for å forbedre transaksjonsnøyaktigheten og -sikkerheten.
 4. Dynamikken i den globale handelen: Globaliseringen av forretningsvirksomheten krever mer effektive og transparente transaksjonsprosesser på tvers av landegrensene.

Fakturafinansiering og finansiering av leverandørkjeden i IDT

Fakturafinansiering og finansiering av leverandørkjeden er viktige komponenter i IDT, som tilbyr bedrifter fleksible finansieringsalternativer og forbedrer kontantstrømstyringen. Viktige elementer er blant annet

 • Fordringer og fakturabelåning: Bedrifter kan selge sine utestående fakturaer til finansinstitusjoner med rabatt for å få umiddelbar kontantstrøm, noe som forbedrer likviditeten og den finansielle stabiliteten.
 • Factoring av fordringer: I likhet med fakturabelåning innebærer factoring at man selger fakturaer til en tredjepart, som krever inn kundebetalingene.
 • Tidlig betaling og dynamisk diskontering: Bedrifter tilbyr tidligbetalingsrabatter til sine kjøpere, noe som gir incentiver til raskere betaling og forbedrer kontantstrømmen.
 • Finansiering av leverandørgjeld: Også kjent som omvendt factoring, der leverandørene får tidlig betaling for fakturaene sine fra finansinstitusjoner basert på kjøperens kredittverdighet.

Få bukt med betalingsforsinkelser: betalingsløsninger og e-fakturering

Forsinket betaling har lenge vært en utfordring i transaksjoner mellom bedrifter (B2B) og mellom bedrifter og offentlige myndigheter (B2G). E-fakturering og nye betalingsløsninger bekjemper dette problemet ved å

 • Regulatoriske initiativer: Myndighetene innfører reguleringer som pålegger rettidig betaling og håndhever bøter ved forsinket betaling.
 • Automatisert betalingsbehandling: E-faktureringssystemer kan integreres med betalingsplattformer for å automatisere godkjennings- og betalingsprosessene, noe som reduserer forsinkelsene.
 • Betalingsløsninger i sanntid: Teknologier som øyeblikkelige betalinger og blokkjedebaserte transaksjoner muliggjør oppgjør i sanntid, noe som sikrer at betalinger utføres raskt.

Nye teknologier innen e-fakturering

Virkningen av kunstig intelligens og blokkjeder

Nye teknologier som kunstig intelligens (AI) og blokkjeder er i ferd med å forandre e-fakturering og digital handel. Disse teknologiene gir flere fordeler:

 • Kunstig intelligens: Kunstig intelligens kan automatisere uttrekk og validering av fakturadata, oppdage avvik og sikre samsvar med lovpålagte krav. AI-drevne analyser kan også gi innsikt i betalingstrender og økonomiske resultater.
 • Blokkjede: Blockchain-teknologien gir en sikker og uforanderlig hovedbok for registrering av transaksjoner, noe som sikrer ektheten og integriteten til fakturadata. Dette øker åpenheten og tilliten i digitale handelsprosesser.

Praktiske bruksområder og fordeler

 • AI i e-fakturering: Bedrifter bruker kunstig intelligens til å effektivisere faktureringsprosesser, redusere manuelle feil og forbedre etterlevelsen. AI-drevne systemer kan for eksempel automatisk matche fakturaer med innkjøpsordrer og leveringskvitteringer, noe som sikrer nøyaktighet og fremskynder betalingssyklusene.
 • Blockchain for digital handel: Blockchain kan brukes til å opprette manipuleringssikre transaksjonsregistre som enkelt kan revideres av skattemyndighetene. Teknologien legger også til rette for transaksjoner i sanntid over landegrensene, noe som reduserer tiden og kostnadene ved internasjonal handel.

To eksempler

 • Selskap A: Et multinasjonalt konsern implementerte et AI-drevet e-faktureringssystem for å automatisere faktureringsprosessene. Systemet reduserte manuelle feil i dataregistreringen med 90 % og fakturabehandlingstiden med 50 %.
 • Selskap B: Et logistikkselskap tok i bruk blokkjedeteknologi for å spore og verifisere forsendelser. Implementeringen bidro til økt åpenhet i leverandørkjeden og reduserte risikoen for svindel og forfalskning.

Markedsprognoser for 2024-2028 for e-fakturering og digital handel

Markedet for e-fakturering og digital handel står foran en betydelig vekst i årene som kommer. Viktige spådommer i rapporten fra Billentis inkluderer:

 • Økt e-fakturavolum: Volumet av e-fakturaer forventes å øke eksponentielt, drevet av lovpålagte krav og innføring av digital handelspraksis.
 • Vekst i markedsverdi: Det globale markedet for e-fakturering forventes å øke fra 8,9 milliarder dollar i 2024 til omtrent 23,7 milliarder dollar innen 2028.
 • Regional adopsjon: Mens Europa og Latin-Amerika har vært tidlig ute med å ta i bruk e-faktura, forventes det at regioner som Asia, Oseania og Afrika vil vokse raskt.

Rollen til ESG

Hensynet til miljø, sosiale forhold og selskapsstyring (ESG) påvirker i økende grad forretningspraksis, inkludert digital handel. Bedrifter tar i bruk e-fakturering og andre digitale løsninger for å

 • Reduserer miljøpåvirkningen: Digitale prosesser reduserer behovet for papir, noe som bidrar til miljømessig bærekraft.
 • Øker samfunnsansvaret: Transparente og effektive transaksjonsprosesser skaper tillit hos interessentene og støtter etisk forretningspraksis.
 • Styrket virksomhetsstyring: Digitale løsninger sikrer etterlevelse av lovpålagte krav og forbedrer den overordnede virksomhetsstyringen.

Integrasjonen av digital handel og ny teknologi endrer måten bedrifter driver på, og gir betydelige fordeler når det gjelder effektivitet, samsvar og åpenhet. Markedet for e-fakturering og digital handel fortsetter å vokse, og bedrifter som tar i bruk disse fremskrittene, vil være godt posisjonert for å lykkes i den digitale tidsalderen.

Ved å holde seg informert om endringer i regelverket, utnytte ny teknologi og ta i bruk integrerte digitale handelspraksiser kan bedrifter navigere i det moderne markedets kompleksitet, redusere driftskostnadene og styrke konkurransefortrinnet sitt.

Last ned rapporten Global e-invoicing and tax compliance for å lære mer om IDT og trender innen elektroniske forretningsmeldinger.

Last ned Billentis-rapporten