Vad är momskompensation och momsersättning?

Momsreglerna för offentliga verksamheter skiljer sig från reglerna som gäller inom privat sektor. En stor del av den offentliga momsen hanteras inom systemen för momsersättning och momskompensation. Här beskriver vi hur det fungerar.

Kommuner, regioner (före detta landsting), samordningsförbund och kommunalförbund är momsbefriade verksamheter. Moms regleras i dessa verksamheter med momsersättning och momskompensation.

Den ersättning som offentliga verksamheter erhåller för ingående moms i den egna verksamheten kallas momsersättning. Momskompensation är den kompensation som kommuner betalar till exempelvis upphandlade leverantörer för ingående moms som hanteras i ej momspliktiga verksamheter. Detta berör oftast privata leverantörer av offentlig service.

Moms och kommuner: kort bakgrund

I samband med den svenska skattereformen 1991 så infördes en generell avdragsrätt för ingående moms åt kommuner och de dåvarande landstingen. Dessa fick därmed tillbaka all den moms som betalats, oavsett om denna uppstod i samband med inköp i en skattepliktig eller momsfri del av verksamheten.

Systemet behövde dock förändras när Sverige 1995 blev medlem i EU. I stället för ett generellt avdrag så kompenseras numera kommuner, regioner, samordningsförbund och kommunalförbund med en så kallad momsersättning för ingående moms i verksamhet som inte är momspliktig.

Så här fungerar momsersättning och momskompensation

Den ingående momsen för kommuner och övriga offentliga administrativa enheter i den egna momspliktiga verksamheten hanteras i enlighet med mervärdesskattelagen (ML 1994:200). Verksamheter som inte är momspliktiga anges övergripande av EU-direktiv. Här ingår bland annat sjukvård och utbildning. Verksamheter som kan vara organiserade i samordnings- eller kommunalförbund, där flera administrativa enheter samverkar, kan exempelvis vara räddningstjänst, ambulansflyg och utbildning.

I Sverige regleras momsersättningen i en särskild lag (2005:807). Lagen specificeras i förordning 2005:811 om ersättning för viss moms och schablonersättningen har fastställts till 6 procent.

I syfte att uppnå konkurrensneutralitet och inte låta momsen påverka om en kommunen eller annan offentlig verksamhet väljer att utföra tjänster i egen regi – eller upphandla från privata entreprenörer – så kompenseras kommuner via momskompensation med en viss procent av inköpspriset i specifika fall. Moms ska därmed inte kunna bli en kostnad för kommunen.

Följande områden omfattas momskompensation:

  • upphandling av verksamhet inom sjukvård, tandvård, social omsorg och utbildning
  • bidrag till näringsidkare inom sjukvård, tandvård, social omsorg och utbildning
  • hyra av lokaler för särskilt boende

Ovanstående områden är omfattande delar av den kommunala verksamheten, vilket medför att momskompensation därför ofta är en stor del av den totala momsersättningen.

Ett exempel

Friskolor är ett tydligt exempel. Privata friskolor som bedriver momsbefriad utbildning har inte möjlighet att dra av moms som för material, köpta tjänster, lokaler med mera. En kommun har däremot full avdragsrätt för sina momskostnader inom den egna utbildningsverksamheten. En obalans i kostnaderna uppstår därmed verksamheterna emellan.

För att motverka denna obalans och främja konkurrensneutraliteten kan kommuner erhålla momskompensation från staten enligt schablonersättningen om 6 % av kostnaden.

Beräkningen baseras på att i genomsnitt en tredjedel av en friskolas omsättning består av kostnader för köpta varor och tjänster som inkluderar 20 procent moms. Som en följd av detta anger schablonersättningen att den ingående momsen omfattar 6 procent av utförarens hela omsättning. Kommunen ska på så vis utan egen kostnad kompensera friskolor för deras ingående moms.

Säkerställ din momskompensation och momsersättning

Hanteringen av momskompensation och momsersättning involverar ofta mycket stora årliga belopp. Kommuner och andra offentliga verksamheter som regleras av systemet behöver regelbundet analysera sina transaktioner för att säkerställa att man har erhållit rätt ersättning.

Ofta är detta mycket tidskrävande för att hantera inom ordinarie verksamhet. Dessutom krävs, av skäl såsom kvalitet och regelefterlevnad, tillgång till expertis då gränsdragningsproblematik ofta förekommer.

Med automatiskt kategoriserade transaktioner i realtid får du full kontroll på din organisations momshantering.

Här hittar du mer information om verktyg för momsredovisning.

Nyfiken på hur våra lösningar förenklar redovisningen och ger dig full kontroll på din moms?

Boka möte så berättar vi mer.