Licensaftale for slutbrugere

1. Generelt

I overensstemmelse med denne slutbrugerlicensaftale ("EULA") har slutbrugeren tilladelse til at bruge den cloud-tjeneste, der leveres af Qvalia AB ("Qvalia"), registreringsnummer 556732-1707, Hammarbybacken 27, 120 30 Stockholm, som gør det muligt for slutbrugeren at administrere købs- og salgstransaktioner ("Tjenesten").

Ved "slutbruger" forstås den part, der har abonneret på tjenesten ved at registrere sig på tjenesten. Ved at abonnere på Tjenesten bekræfter Slutbrugeren, at han eller hun har accepteret vilkårene og betingelserne i EULA'en og garanterer, at Slutbrugeren har beføjelse til at binde Slutbrugeren til EULA'en.

2. Licenstildeling og slutbrugerens håndtering af tjenesten

2.1 Qvalia giver hermed Slutbrugeren en personlig, ikke-overdragelig, ikke-eksklusiv, tidsbegrænset og tilbagekaldelig licens til at bruge Tjenesten med det formål at administrere købs- og salgstransaktioner.

2.2 Slutbrugeren skal stille alt telefon-, data-, hardware-, software- og andet udstyr eller ressourcer til rådighed, som er nødvendige for at slutbrugeren kan få adgang til tjenesten, og skal afholde alle omkostninger i forbindelse hermed, herunder omkostninger til datatrafik.

2.3 Slutbrugeren er alene og udelukkende ansvarlig for alle oplysninger, som slutbrugeren lægger op, behandler, deler med andre via tjenesten eller på anden måde håndterer ved hjælp af tjenesten. Slutbrugeren er endvidere alene og udelukkende ansvarlig for de resultater, som slutbrugeren opnår ved sin brug af Tjenesten.

2.4 Slutbrugeren er ansvarlig for at sikre, at det brugernavn og den adgangskode, som slutbrugeren modtager til Tjenesten, opbevares på en sikker måde og ikke er tilgængelige for tredjeparter. Slutbrugeren er ansvarlig for enhver uautoriseret brug af slutbrugerens brugernavn og adgangskode til tjenesten.

2.5 Slutbrugeren må ikke:

(a) bruge Tjenesten på nogen måde eller til noget formål, der overtræder EULA'en, nogen lov eller regulering, herunder men ikke begrænset til fortrolighedsrettigheder og eksportlove, nogen rettighed tilhørende Qvalia eller tredjepart, herunder men ikke begrænset til intellektuelle ejendomsrettigheder;

(b) sælge, distribuere, overdrage, licensere, overføre, overvåge eller kopiere hele eller dele af Tjenesten eller enhver computerkode, der stilles til rådighed som en del af Tjenesten, til en tredjepart;

(c) at foretage reverse engineering, dekompilere, oversætte, ændre, demontere eller skabe afledte værker af Tjenesten eller dele af Tjenesten eller forsøge at gøre noget af det foregående;

(d) forstyrre (f.eks. ved at bruge en anonymiserende proxy) eller afbryde Tjenesten eller forsøge at få adgang til systemer eller netværk, der er forbundet hertil (undtagen når det er nødvendigt for at få adgang til og bruge Tjenesten); eller

(e) udleje, lease, udlåne eller give andre parter adgang til Tjenesten uden Qvalias forudgående skriftlige samtykke.

2.6 Hvis der rejses krav mod Qvalia eller der anlægges retssag mod Qvalia eller Qvalas autoriserede og licenserede tjenesteudbydere på grund af Slutbrugerens brug af Tjenesten, forpligter Slutbrugeren sig til at kompensere Qvalia for det vederlag og den erstatning, som Qvalia pålægges at betale ved forlig eller i henhold til en dom, og til at kompensere Qvalia for andre omkostninger, som Qvalia har afholdt i forbindelse hermed.

3. Cookies

3.1 En cookie er en tekstfil, som en hjemmeside/app, som en person besøger, gemmer på den besøgendes kommunikationsmiddel (smartphones og andet mobilt udstyr og internetforbundne computere), og som gør det muligt at identificere en person som en besøgende. Oplysningerne i en cookie kan bruges til at spore den besøgendes surfing på hjemmesider/apps, der bruger samme type cookies, og dermed kan f.eks. tilbud tilpasses den specifikke besøgende.

3.2 Der findes to forskellige typer af cookies. Den første type er mere holdbar og gemmer en tekstfil i en periode på den besøgendes kommunikationsmiddel. Denne type cookie har en bestemt udløbsdato og bruges til funktioner, der f.eks. informerer den besøgende om, hvad der er nyt, siden den besøgende sidst besøgte hjemmesiden/appen. Når udløbsdatoen for den pågældende cookie er overskredet, slettes den automatisk fra den besøgendes kommunikationsmiddel, så snart den besøgende genbesøger den hjemmeside/app, der placerede cookie på den besøgendes kommunikationsmiddel.

3.3 Den anden type cookie er mere midlertidig (session cookies) og gemmes på den besøgendes kommunikationsmiddel, mens den besøgende besøger en hjemmeside/app. Denne type cookie bruges f.eks. til at holde styr på, hvilket sprog en besøgende har valgt til hjemmesiden/appen, og forsvinder, så snart den besøgende lukker webbrowseren.

3.4 Qvalia anvender midlertidige cookies. Det primære formål med Qvalias brug af cookies er at lette analyser af trafikken i Tjenesten og at lette registreringer foretaget af Slutbrugeren i Tjenesten. Qvalia anvender også cookies for at muliggøre autentificering af Slutbrugeren.

3.5 Det er frivilligt at give sit samtykke til Qvalas brug af cookies. Ved at gøre brug af Tjenesten eller ved at have kommunikationsmidlet indstillet til at tillade cookies, giver Slutbrugeren samtykke til Qvalias brug af cookies i Tjenesten som beskrevet ovenfor. Hvis Slutbrugeren giver samtykke til Qvalias brug af cookies, vil alle funktioner i Tjenesten, der kræver brug af cookies, være tilgængelige for Slutbrugeren.

3.6 Slutbrugeren har mulighed for at afstå fra at give sit samtykke til Qvalias brug af cookies og også for at trække sit samtykke tilbage, hvilket Slutbrugeren gør ved at ændre indstillingerne på sit kommunikationsmiddel, så det ikke længere tillader brugen af cookies. I forhold til at ændre indstillingerne på Slutbrugerens computer kan Slutbrugeren gøre dette ved at ændre indstillingerne i computerens webbrowser.

3.7 Hvis Slutbrugeren ikke giver sit samtykke til Qvalias brug af cookies, kan det være, at funktionerne i Tjenesten, såsom godkendelse af Slutbrugeren, ikke fungerer fuldt ud.

4. Intellektuel ejendomsret

4.1 Slutbrugeren anerkender, at alle rettigheder, titler og interesser i den intellektuelle ejendom i Tjenesten, herunder, men ikke begrænset til, alle ophavsrettigheder, patenter og forretningshemmeligheder heri og al dokumentation og manualer i forbindelse hermed, er og forbliver Qvalias eller Qvalias eksklusive ejendom eller under licens til Qvalia. Den nævnte intellektuelle ejendom i Tjenesten er licenseret på et ikke-eksklusivt grundlag og overdrages ikke af Qvalia til Slutbrugeren. Ved opsigelse eller udløb af EULA'en af en hvilken som helst grund ophører alle slutbrugerens rettigheder og licenser i henhold til EULA'en.

4.2 Slutbrugeren er alene ansvarlig for eventuelle tab og/eller skader og omkostninger, der opstår som følge af inkompatibilitet mellem Tjenesten eller opdateringer til den og enhver tredjepartssoftware, som Slutbrugeren har installeret på Slutbrugerens computer eller på anden måde bruger, og alle andre problemer, der kan opstå som følge af interaktionen mellem programmer.

5. Ejerskab og anvendelse af data

Alle ejendomsrettigheder i og til Tjenesten forbliver udelukkende hos Qvalia. Adgang til Tjenesten gives kun til dig for at give dig mulighed for at udøve dine rettigheder i henhold til denne EULA.

5.1.1 Qvalia kan indsamle og vedligeholde slutbrugerdata, herunder fakturaer, ordrer og andre forretningsrelaterede dokumenter ("slutbrugerdata"), som du har leveret. Du ejer alle Slutbrugerdata. Qvalia administrerer transaktioner for Slutbrugeren baseret på Slutbrugerdata og vil behandle, opbevare og bruge Slutbrugerdata med henblik på at levere Tjenesten til dig.

5.1.2 Qvalia har ret til at bruge Slutbrugerdata til at udvinde, analysere og forbedre eller på anden måde bruge oplysningerne til at forbedre Tjenesten. Slutbrugeren ejer de originale transaktionsdokumenter i Slutbrugerdataene og kan til enhver tid bede om at få dem slettet, medmindre opbevaring af data er reguleret af en regerings eller myndighedsforordning. Qvalia ejer de ændrede eller forbedrede data, herunder alle data, oplysninger og datastrømme, som indsamles, modtages, anvendes, oprettes eller på anden måde disponeres gennem Tjenesten baseret på Slutbrugerdata og Slutbrugerens brug af Tjenesten, og som indsamles, overvåges og analyseres af Qvalia ("Qvalia-data"). Qvalia har en ubegrænset ret til at indsamle, overvåge, bruge, analysere og videreudvikle Qvalia Data f.eks. med henblik på udvikling eller forskning gennem kunstig intelligens, maskinlæring, andre forsknings- og udviklingsprojekter eller med henblik på udvikling af Tjenesten og dertil relaterede aktiviteter. Qvalia er den eneste ejer af ethvert resultat eller intellektuelle ejendomsrettigheder, der er skabt eller afledt af Qvalia Data.

5.1.3 Alle Qvalia-data tilhører udelukkende Qvalia. Qvalia har ret til at bruge, indsamle, opbevare, skabe, aggregere, udvinde, analysere, ændre, markedsføre, overdrage, formidle, sælge, udleje, licensere eller overføre Qvalia Data i enhver form, til ethvert formål og på enhver måde. 

6. Begrænsning af ansvar

6.1 Qvalia bestræber sig på at holde Tjenesten fejlfri og tilgængelig for Slutbrugeren. Qvalia garanterer dog ikke, at Tjenesten vil være uafbrudt eller at Tjenesten på anden måde er fejlfri. Qvalia forbeholder sig ret til midlertidigt at lukke Tjenesten ned af sikkerhedshensyn eller for at udføre teknisk eller anden vedligeholdelse. Qvalia vil normalt informere om planlagt midlertidig nedlukning af Tjenesten, men nedlukning af Tjenesten kan også finde sted med øjeblikkelig virkning i tilfælde, hvor Qvalia finder det nødvendigt, f.eks. af sikkerhedshensyn.

6.2 Qvalia er ikke ansvarlig for direkte, indirekte eller andre skader på personer eller ejendom eller tab, som Slutbrugeren eller en tredjepart måtte pådrage sig på grund af Qvalia, brug af eller fejl, såsom afbrydelser, i Tjenesten eller de oplysninger, der håndteres ved brug af Tjenesten. Qvalia er ikke i nogen grad ansvarlig for datafortrolighed i forbindelse med overførsel af oplysninger ved brug af Tjenesten.

7. Varighed og opsigelse

7.1 EULA'en træder i kraft på den dato, hvor slutbrugeren har tegnet abonnement på tjenesten, og forbliver i kraft indtil videre. EULA'en kan til enhver tid opsiges af Qvalia med et varsel på tredive (30) dage. EULA'en kan til enhver tid opsiges af Slutbrugeren ved ikke at bruge Tjenesten.

7.2 Hvis Slutbrugeren overtræder EULA'en, har Qvalia ret til at opsige EULA'en med øjeblikkelig virkning og kræve erstatning fra Slutbrugeren for alle skader, som Qvalia har lidt i forbindelse med Slutbrugerens overtrædelse. Qvalia har ligeledes ret til at ophæve EULA'en med øjeblikkelig virkning, hvis Slutbrugeren erklæres konkurs, indstiller sine betalinger eller på anden måde kan anses for insolvent.

7.3 Hvis Slutbrugeren overtræder EULA'en eller Qvalia har mistanke om, at Slutbrugeren overtræder EULA'en, er Qvalia berettiget til straks at lukke Tjenesten ned og afbryde Slutbrugerens forbindelse til Tjenesten uden kompensation.

7.4 Adgang til tjenesten er betinget af overholdelse af de vilkår og betingelser, der er beskrevet i EULA. Vi forbeholder os ret til at nægte slutbrugeren adgang af grunde, der er betinget af, men ikke begrænset til, mistanke om deltagelse i kriminelle eller svigagtige aktiviteter.

7.5 Qvalia forbyder strengt Slutbrugere, der repræsenterer virksomheder eller enkeltpersoner, herunder reelle ejere, der optræder på sanktionslisterne administreret af det amerikanske finansministeriums Office of Foreign Assets Control (OFAC), Financial Action Task Force (FATF), Den Europæiske Union (EU), De Forenede Nationer (FN) eller den svenske regering. Ved at acceptere denne EULA bekræfter slutbrugeren, at der ikke er nogen tilknytning til en sådan sanktioneret enhed, person eller land, og at slutbrugeren ikke vil bruge tjenesterne til formål, der ville overtræde internationale sanktionslove. Qvalia forbeholder sig ret til at overvåge brugeraktiviteter og foretage screening for at sikre overholdelse af denne politik. Manglende overholdelse af disse krav til overholdelse af sanktioner kan resultere i øjeblikkelig opsigelse af adgangen til tjenesten og kan føre til juridiske konsekvenser i overensstemmelse med gældende love og regler.

8. Diverse

8.1 EULA'en udgør hele aftalen mellem parterne vedrørende slutbrugerens brug af tjenesten. Qvalia forbeholder sig ret til at ændre, tilføje eller fjerne funktioner i Tjenesten eller ændre EULA'en.

8.2 Slutbrugeren må ikke overdrage EULA'en til en tredjepart uden Qvalias skriftlige samtykke. Qvalia er berettiget til at overdrage EULA'en til et 100 % ejet datterselskab af Qvalia. Qvalia kan også overdrage EULA'en til en tredjepart som en del af en overdragelse af Qvalias virksomhed i forbindelse med Tjenesten til denne tredjepart.

8.3 Qvalia har ret til at hyre underleverandører til opfyldelse af Qvalias forpligtelser i henhold til EULA'en. Qvalia hæfter for underleverandørerne som for sine egne handlinger.

8.4 Hvis Tjenesten omfatter behandling af personoplysninger, skal Qvalia som personoplysningsdatabehandler behandle personoplysningerne i overensstemmelse med instrukser fra den dataansvarlige for personoplysninger og i overensstemmelse med GDPR.

8.5 Meddelelser til slutbrugeren sendes til den e-mailadresse, som slutbrugeren har angivet i forbindelse med registreringen, og anses for at være modtaget af slutbrugeren, medmindre slutbrugeren kan bevise andet. Meddelelser fra Slutbrugeren til Qvalia skal sendes til den adresse, der er angivet i EULA'en. Meddelelser til Qvalia anses for at være modtaget af Qvalia, når Qvalia bekræfter modtagelsen.

8.6 EULA'en skal anvendes og fortolkes i overensstemmelse med svensk lovgivning. Eventuelle tvister, der opstår i forbindelse med EULA'en, skal afgøres i Voldgiftsinstituttet under Handelskammeret i Stockholm.

9. Ændring af kontrol

Qvalia forbeholder sig ret til at overdrage eller overføre denne aftale, helt eller delvist, enten ved fusion, ved lov eller på anden måde uden forudgående skriftligt samtykke fra slutbrugeren.